Vid rivning och ombyggnad av fastigheter skall byggherren eller den som låter utföra rivningen redogöra för hur avfall skall tas om hand och vilka hälsofarliga material som finns i den aktuella byggnaden.
Detta görs via en så kallad miljöinventering.

I miljöinventeringen framgår vilka material som finns i byggnaden. Exempel på hälsofarliga och miljöförstörande material som kan noteras i en miljöinventering är asbest, PCB, kvicksilver och bly.

En miljöinventering minskar även risken för oplanerade stopp i produktionsfasen av ett byggnadsprojekt. Något som är både kostsamt och tidsförödande.

I samband miljöinventeringen utför vi, om så önskas, även inventering av virkesförstörande insekter.  

Kontakta gärna miljöavdelningen för mer information.